Teritorijas noteikumi

Teritorijas noteikumi

Atpūtas kompleksa “Grantiņi” teritorijas noteikumi

 

 1. Zemāk noradītie noteikumi ir spēkā visā atpūtas kompleksa teritorijā un tie ir saistoši katram atpūtas kompleksa apmeklētājam;
 2. Par šo noteikumu neievērošanu vai par nepakļaušanos atpūtas kompleksa atbildīgo darbinieku prasībām, apmeklētājiem ir pienākums nekavējoties pamest atpūtas kompleksa teritoriju. Kompensācija par neizmantoto laiku šādā gadījumā netiek izmaksāta;
 3. Pirms apmeklējuma reģistrēties administrācijas ēkā;
 4. Sezonā tiek piemērota ieejas maksa, kā arī citas izmaksas atpūtā pie dabas;
 5. Neuzturēties nakšņošanas vietu zonās un netraucēt citu personu atpūtu;
 6. Par savu peldēt prasmi ir atbildīga katra persona pati. Par bērnu peldēt prasmi ir atbildīgi viņu vecāki, aizbildņi vai aizgādņi;
 7. SIA “GrantiniCamp” nav atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem personas veselībai, miesai vai mantai (vai par personas nāvi), kas radušies šīs personas nolaidīgas rīcības rezultātā;
 8. Zvejot atpūtas kompleksa teritorijā ir atļauts tikai iepriekš saskaņojot un tikai atpūtas kompleksā norādītajās vietās, saskaņā ar zvejošanas noteikumiem. Zemūdens medības kategoriski ir aizliegtas;
 9. Atpūtas kompleksa meža teritorijā ir aizliegts medīt bez atļaujas un saskaņošanas ar attiecīgajām valsts institūcijām;
 10. Atpūtas kompleksā ir aizliegts ievest dzīvniekus bez saskaņošanas ar atpūtas kompleksa atbildīgajiem darbiniekiem. Dzīvniekam jābūt pavadā kā arī jāsavāc aiz sava mīluļa izkārnījumi;
 11. Atpūtas kompleksā ir aizliegts lietot jebkāda veida personīgos ūdens transporta līdzekļus (tajā skaitā laivas, ūdens velosipēdus, ūdens motociklus u.c.), bez saskaņošanas ar atpūtas kompleksa atbildīgajiem darbiniekiem;
 12. Atpūtas kompleksa piegružošana ir aizliegta. Atkritumu novietošana ir atļauta tam īpaši paredzētajās vietās;
 13. Bērniem līdz 14 gadu vecumam uzturēšanās atļauta tikai pieaugušo uzraudzībā;
 14. Katrs apmeklētājs ir atbildīgs par savu personisko mantu (tajā skaitā transporta līdzekļa) uzraudzību un drošību;
 15. Atpūtas komplekss nav atbildīgs par apmeklētāju personīgo mantu nozaudēšanu, zādzību vai bojāšanu;
 16. Aizliegts smēķēt bērnu klātbūtnē vai blakus citiem apmeklētājiem, kam traucē šāda darbība. Izsmēķus aizliegts mest uz zemes, ūdenī vai vietās, kas var izraisīt ugunsgrēku;
 17. Aizliegts dedzināt jebkāda veida sveces, nesaskaņojot to ar adbildīgo personu;
 18. Aizliegts kurināt mangāli, ugunskuru tām neparedzētājās vietās ieskaitot mājiņu terases zonu;
 19. Par aizmirstajām mantām klientam pienākums 10 (desmit) dienu laikā tās paņemt. Ja klients nav paņēmis atstātās mantas vai nav vienojies par citu paņemšanas laiku atpūtas kompleksa darbinieks ir tiesisks mantas likvidēt.
 20. Lietojot laivas un SUP dēļus klientam pienākumos ietilpst pārbaudīt to drošību, uzvilkt vestes un parakstīties par drošību;
 21. Izmantojot laivas, SUP dēļus aizliegts līdzi ņemt dzērienus vai ēdienus stikla traukos kā arī mest atkritumus ūdenī;
 22. Nepieļaut uguns izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunskura (smēķēt telpās, lietot/atstāt telpās atklātu uguni, lietot bojātas elektroierīces u.c.);
 23. Aizliegts tīrīt, mazgāt visa veida transporta līdzekļus;
 24. Saudzīgi izturēties pret mēbelēm, inventāru, aprīkojumu, elektroierīcēm u.c., manām, kas atrodas atpūtas kompleksa teritorijā;
 25. Viesis apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst. 23:00;
 26. Transporta līdzekļus novietot tam paredzētajās vietās;
 27. Aizliegts rīkot pasākumus par tiem nesaskaņojot ar attiecīgām personām;
 28. Aizliegts novietot, karināt, stiprināt utt…, zīmes, plakātus, stabus, dekorācijas, karogus, balonus utt…, nevienojoties ar attiecīgajām personām;
 29. Aizliegts izmantot plaukšķenes;
 30. Aizliegts šaut salūtu, raķetes un cita veida pirotehniku par to nevienojoties ar attiecīgām personām;
 31. Aizliegts veikt jebkādas patvaļīgas darbības un rīkoties pēc saviem ieskatiem;
 32. Aizliegts teritorijā uzturēties pilnīgi kailam bez apģērba;
 33. Apmeklētāji, kas apmeklē restorānu peldkostīmā drīkst atrasties tikai āra terasē. Ieejas maksa apmeklējot restorānu nav jāmaksā. Ar savu ēdienu uzturēties restorānā un restorāna terasē aizliegts;
 34. Klients, kurš atrodas alkohola reibumā vai citu apreibinošu vielu iespaidā jāpamet atpūtas komplekss;
 35. Aizliegts barot gulbjus, pīles un putnus;
 36. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par SIA inventāra bojājumiem, kas notikuši Klienta un no viņa atkarīgo trešo personu vainas un/vai neuzmanības dēļ, (dzīvniekus ieskaitot) ievērot ugunsdrošības prasības, iekšējās kārtības noteikumus un teritorijas noteikumus. Ja ir radušies SIA inventāra bojājumi atlīdzināt zaudējumus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc SIA sastādīta bojājumu akta un piestādīta rēķina Klientam.
×

Click below to chat on WhatsApp or send us an email to info@grantinicamp.lv

× Chat!